εγγραφή cd/dvd από κονσόλα

 • Δημιουργία iso από αρχείο:
  mkisofs -R -J -o filename.iso /directoryname
 • Αντιγραφή του iso σε cd ή dvd αντίστοιχα:
  cdrecord dev=/dev/cdrwdevicename -v -eject filename.iso
  growisofs -Z /dev/dvdrwdevicename=filename.iso
 • και σε περίπτωση που θέλουμε να δημιουργήσουμε image από cd ή dvd:
  dd if=/dev/cdromdevicename of=filename.iso

(για freebsd dd bs=2048 if=/dev/acd0 of=/path/filename.iso)